Στοιχεία της εταιρείας
Αρχηγείο:
DTC Artists d.o.o.
Kajuhova ulica 36
6310 Izola
Slovenia


Δημοσιονομικός Κώδικας: SI 79109853
Φορολογούμενος: SI
Αριθμός Μητρώου: 8124418000


E-mail: support@mint-star.gr
DTC Artists d.o.o. καταχωρήθηκε στο μητρώο δικαστηρίου με απόφαση του δικαστηρίου της 11ης Ιανουαρίου 2018, περιφερειακό δικαστήριο του Koper, αύξων αριθμός καταχώρησης SRG 2018/1250.